OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmoricons.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Windows NT Setup Icon Resources Library
Kích thước tập tin: 211 Kb
Ngày tập tin: 13.04.2008 23:15
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
Nội bộ tên: MORICONS.DLL
Tên file gốc: MORICONS.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.5512
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt moricons.dll:


Sao chép tập tin moricons.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu moricons.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép moricons.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép moricons.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 moricons.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
moricons (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
181kb.
Windows NT Setup Icon Resources Library14.07.2009
moricons.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
447kb.
Windows NT Setup Icon Resources Library24.03.2005
moricons.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
181kb.
Windows NT Setup Icon Resources Library12.04.2018

moricons:
wmoricons.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
542kb.
Windows NT Setup Icon Resources Library25.03.2003
Send message