OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmscomctl.ocx

Thể loại: AllMedia Grabber
Mô tả: Windows Common Controls ActiveX Control DLL
November 1, 2004
Kích thước tập tin: 1.02 Mb
Ngày tập tin: 01.10.2012 08:00
Tập tin phiên bản: 6.01.9786
Nội bộ tên: MSCOMCTL
Tên file gốc: MSCOMCTL.OCX
Tên sản phẩm: MSCOMCTL
Sản phẩm phiên bản: 6.01.9786
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt mscomctl.ocx:


Sao chép tập tin mscomctl.ocx thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu mscomctl.ocx.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép mscomctl.ocx vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép mscomctl.ocx để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 mscomctl.ocx và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
mscomctl.ocx 6.01.9545
1052kb.
Windows Common Controls ActiveX Control DLL
April 25, 2002
20.12.2002
mscomctl.ocx 6.01.9818
1044kb.
Windows Common Controls ActiveX Control DLL
September 23, 2009
19.12.2009
mscomctl.ocx 6.01.9833
1045kb.
Windows Common Controls ActiveX Control DLL
November 3, 2011
04.11.2011
mscomctl.ocx 6.01.9834
1045kb.
Windows Common Controls ActiveX Control DLL
May 2, 2012
06.06.2012
mscomctl.ocx 6.01.9782
1056kb.
Windows Common Controls ActiveX Control DLL
February 23, 2004
04.12.2012
mscomctl32.ocx 6.00.8862
1041kb.
Windows Common Controls ActiveX Control DLL
May 11, 2000
11.04.2006
Send message