OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmsfeeds (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Microsoft Feeds Manager
Kích thước tập tin: 0.55 Mb
Ngày tập tin: 27.07.2012 00:16
Tập tin phiên bản: 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
Nội bộ tên: msfeeds
Tên file gốc: msfeeds.dll
Tên sản phẩm: Windows® Internet Explorer
Sản phẩm phiên bản: 9.00.8112.16421
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt msfeeds (2).dll:


Sao chép tập tin msfeeds (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu msfeeds (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép msfeeds (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép msfeeds (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 msfeeds (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
msfeeds (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
681kb.
Microsoft Feeds Manager27.07.2012
msfeeds (2).dll 8.00.7601.21976 (win7sp1_ldr.120419-1507)
719kb.
Microsoft Feeds Manager20.04.2012
msfeeds (3).dll 8.00.7601.17824 (win7sp1_gdr.120419-1508)
613kb.
Microsoft Feeds Manager20.04.2012
msfeeds (4).dll 8.00.7601.21976 (win7sp1_ldr.120419-1507)
613kb.
Microsoft Feeds Manager20.04.2012
msfeeds.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
726kb.
Microsoft Feeds Manager17.05.2012
msfeeds.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
567kb.
Microsoft Feeds Manager27.07.2012
msfeeds.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
681kb.
Microsoft Feeds Manager27.07.2012
msfeeds.dll 8.00.7601.17824 (win7sp1_gdr.120419-1508)
719kb.
Microsoft Feeds Manager20.04.2012
msfeeds.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
586kb.
Microsoft Feeds Manager21.11.2010
msfeeds.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
686kb.
Microsoft Feeds Manager21.11.2010
msfeeds.dll 11.00.17134.254 (WinBuild.160101.0800)
740kb.
Microsoft Feeds Manager09.08.2018
msfeedsbs (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
41kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs (3).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
54kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs (4).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
54kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
70kb.
Microsoft Feeds Background Sync17.05.2012
msfeedsbs.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
41kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
63kb.
Microsoft Feeds Background Sync21.11.2010
msfeedsbs.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
81kb.
Microsoft Feeds Background Sync21.11.2010
msfeedsbs.dll 11.00.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
71kb.
Microsoft Feeds Background Sync12.04.2018

msfeeds:
wmsfeeds.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
616kb.
Microsoft Feeds Manager17.05.2012
wmsfeedsbs.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
54kb.
Microsoft Feeds Background Sync17.05.2012
Send message