OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmsfeedsbs.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Microsoft Feeds Background Sync
Kích thước tập tin: 71 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:33
Tập tin phiên bản: 11.00.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: msfeedsbs
Tên file gốc: msfeedsbs.dll
Tên sản phẩm: Internet Explorer
Sản phẩm phiên bản: 11.00.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt msfeedsbs.dll:


Sao chép tập tin msfeedsbs.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu msfeedsbs.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép msfeedsbs.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép msfeedsbs.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 msfeedsbs.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
msfeedsbs (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
41kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs (3).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
54kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs (4).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
54kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
70kb.
Microsoft Feeds Background Sync17.05.2012
msfeedsbs.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
41kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
63kb.
Microsoft Feeds Background Sync21.11.2010
msfeedsbs.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
81kb.
Microsoft Feeds Background Sync21.11.2010

msfeedsbs:
wmsfeedsbs.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
54kb.
Microsoft Feeds Background Sync17.05.2012
Send message