OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmsttscommon.dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Microsoft TTS Engine Common
Kích thước tập tin: 34.5 Kb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:15
Tập tin phiên bản: 2.00.4319.00 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: TTSEngineCommon
Tên file gốc: MSTTSCommon.dll
Tên sản phẩm: Microsoft TTS Engine
Sản phẩm phiên bản: 2.00.4319.00
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt msttscommon.dll:


Sao chép tập tin msttscommon.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu msttscommon.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép msttscommon.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép msttscommon.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 msttscommon.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
msttscommon.dll 2.00.4319.00 (win7_rtm.090713-1255)
41kb.
Microsoft TTS Engine Common14.07.2009
Send message