OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênmsvcrt (5).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Windows NT CRT DLL
Kích thước tập tin: 0.66 Mb
Ngày tập tin: 16.12.2011 11:52
Tập tin phiên bản: 7.0.7601.17744 (win7sp1_gdr.111215-1535)
Nội bộ tên: msvcrt.dll
Tên file gốc: msvcrt.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 7.0.7601.17744
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt msvcrt (5).dll:


Sao chép tập tin msvcrt (5).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu msvcrt (5).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép msvcrt (5).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép msvcrt (5).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 msvcrt (5).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
msvcrt (2).dll 7.0.7601.17744 (win7sp1_gdr.111215-1535)
620kb.
Windows NT CRT DLL16.12.2011
msvcrt (2).dll 7.0.2600.1106 (xpsp1.020828-1920)
316kb.
Windows NT CRT DLL23.02.2005
msvcrt (3).dll 7.0.7601.17744 (win7sp1_gdr.111215-1535)
620kb.
Windows NT CRT DLL16.12.2011
msvcrt (4).dll 7.0.7601.21878 (win7sp1_ldr.111215-1535)
620kb.
Windows NT CRT DLL16.12.2011
msvcrt (6).dll 7.0.7601.17744 (win7sp1_gdr.111215-1535)
675kb.
Windows NT CRT DLL16.12.2011
msvcrt.dll 7.0.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
335kb.
Windows NT CRT DLL14.04.2008
msvcrt.dll 7.0.2600.0 (xpclient.010817-1148)
315kb.
Windows NT CRT DLL07.08.2004
msvcrt.dll 4.20.6201
261kb.
Microsoft (R) C Runtime Library29.12.2006
msvcrt.dll 7.0.3790.4400 (srv03_sp2_qfe.081030-1228)
508kb.
Windows NT CRT DLL01.11.2008
msvcrt.dll 7.0.3790.4400 (srv03_sp2_qfe.081030-1228)
341kb.
Windows NT CRT DLL01.11.2008
msvcrt.dll 6.00.8397.0
260kb.
Microsoft (R) C Runtime Library20.10.2000
msvcrt.dll 7.0.7601.21878 (win7sp1_ldr.111215-1535)
675kb.
Windows NT CRT DLL16.12.2011
msvcrt.dll 7.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
620kb.
Windows NT CRT DLL14.07.2009
msvcrt.dll 7.0.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
675kb.
Windows NT CRT DLL14.07.2009
msvcrt.dll 6.00.8337.0
260kb.
Microsoft (R) C Runtime Library30.08.2005
msvcrt.dll 6.00.8337.0
266kb.
Microsoft (R) C Runtime Library03.07.2012
msvcrt.dll 6.00.8797.0
272kb.
Microsoft (R) C Runtime Library06.04.2000
msvcrt.dll 7.0.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
335kb.
Windows NT CRT DLL12.07.2004
msvcrt.dll 5.00.7022
265kb.
Microsoft (R) C Runtime Library08.01.1998

msvcrt:
msvcrt20.dll 2.12.000
248kb.
Microsoft® C Runtime Library17.08.2001
msvcrt40.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)
60kb.
VC 4.x CRT DLL (Forwarded to msvcrt.dll)14.04.2008
fxs_msvcrt.dll 6.00.8168.0
248kb.
Microsoft (R) C Runtime Library30.08.2006
wmsvcrt.dll 7.0.3790.4400 (srv03_sp2_qfe.081030-1228)
341kb.
Windows NT CRT DLL31.10.2008
wmsvcrt20.dll 2.12.000
248kb.
Microsoft® C Runtime Library25.03.2003
wmsvcrt40.dll 5.2.3790.0 (srv03_rtm.030324-2048)
60kb.
VC 4.x CRT DLL (Forwarded to msvcrt.dll)24.03.2003
Send message