OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnamecontrolserver.exe

Thể loại: Microsoft Office
Mô tả: Microsoft Office Contact Retriever
Kích thước tập tin: 86.88 Kb
Ngày tập tin: 14.09.2012 08:54
Tập tin phiên bản: 14.0.4751.1000
Nội bộ tên: NameControlServer
Tên file gốc: NameControlServer.Exe
Tên sản phẩm: Microsoft Office 2010
Sản phẩm phiên bản: 14.0.4751.1000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt namecontrolserver.exe:


Sao chép tập tin namecontrolserver.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu namecontrolserver.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép namecontrolserver.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép namecontrolserver.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 namecontrolserver.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message