OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnetapi32.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Net Win32 API DLL
Kích thước tập tin: 0.58 Mb
Ngày tập tin: 25.03.2009 03:30
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.4482 (srv03_sp2_qfe.090324-1344)
Nội bộ tên: NetApi32.DLL
Tên file gốc: NetApi32.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.4482
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt netapi32.dll:


Sao chép tập tin netapi32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu netapi32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép netapi32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép netapi32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 netapi32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
netapi32 (2).dll 6.1.7601.17887 (win7sp1_gdr.120704-0720)
72kb.
Net Win32 API DLL05.07.2012
netapi32 (3).dll 6.1.7601.22044 (win7sp1_ldr.120704-0720)
72kb.
Net Win32 API DLL05.07.2012
netapi32 (4).dll 6.1.7601.22044 (win7sp1_ldr.120704-0720)
56kb.
Net Win32 API DLL05.07.2012
netapi32 (5).dll 6.1.7601.17887 (win7sp1_gdr.120704-0720)
56kb.
Net Win32 API DLL05.07.2012
netapi32 (6).dll 6.1.7601.17887 (win7sp1_gdr.120704-0720)
56kb.
Net Win32 API DLL05.07.2012
netapi32.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
330kb.
Net Win32 API DLL14.04.2008
netapi32.dll 6.1.7601.17887 (win7sp1_gdr.120704-0720)
72kb.
Net Win32 API DLL05.07.2012
netapi32.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
71kb.
Net Win32 API DLL21.11.2010
netapi32.dll 1.30.166
12kb.
Win32s System Library05.09.1995
netapi32.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
78kb.
Net Win32 API DLL12.04.2018

netapi:
wnetapi32.dll 5.2.3790.4482 (srv03_sp2_qfe.090324-1344)
340kb.
Net Win32 API DLL25.03.2009
xboxnetapisvc.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
1122kb.
Xbox Live Networking Service12.04.2018
Send message