OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnlslexicons0009.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Microsoft English Natural Language Server Data and Code
Kích thước tập tin: 2.51 Mb
Ngày tập tin: 11.04.2018 00:09
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: NlsLexicons0009
Tên file gốc: NlsLexicons0009.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt nlslexicons0009.dll:


Sao chép tập tin nlslexicons0009.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu nlslexicons0009.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép nlslexicons0009.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép nlslexicons0009.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 nlslexicons0009.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
nlslexicons0009 (2).dll 6.0.6001.18098 (vistasp1_gdr.080625-1507)
2588kb.
Microsoft English Natural Language Server Data and Code18.03.2010
nlslexicons0009 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
2567kb.
Microsoft English Natural Language Server Data and Code14.07.2009

nlslexicons:
nlslexicons0026 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
5656kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0027.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
6079kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons002a (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons003e (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
3951kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons004a (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
3339kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons004b (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
1663kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons004c (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
3998kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons004e (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
1927kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0414 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4508kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0416 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4972kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0816 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4914kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons081a (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
6878kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0c1a (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
6755kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0001 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
11448kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0002 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4067kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0003 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
1419kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0007 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
11757kb.
Microsoft German Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons000a (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
9661kb.
Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code14.07.2009
Send message