OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnlslexicons004b (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code
Kích thước tập tin: 1.62 Mb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:31
Tập tin phiên bản: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: NlsLexicons004b
Tên file gốc: NlsLexicons004b.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt nlslexicons004b (2).dll:


Sao chép tập tin nlslexicons004b (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu nlslexicons004b (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép nlslexicons004b (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép nlslexicons004b (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 nlslexicons004b (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


nlslexicons:
nlslexicons0009 (2).dll 6.0.6001.18098 (vistasp1_gdr.080625-1507)
2588kb.
Microsoft English Natural Language Server Data and Code18.03.2010
nlslexicons0026 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
5656kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0027.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
6079kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons002a (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons003e (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
3951kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons004a (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
3339kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons004c (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
3998kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons004e (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
1927kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0414 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4508kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0416 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4972kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0816 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4914kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons081a (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
6878kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0c1a (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
6755kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0001 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
11448kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0002 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
4067kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0003 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
1419kb.
Microsoft Neutral Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0007 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
11757kb.
Microsoft German Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons0009 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
2567kb.
Microsoft English Natural Language Server Data and Code14.07.2009
nlslexicons000a (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
9661kb.
Microsoft Spanish Natural Language Server Data and Code14.07.2009
Send message