OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnpoji600.dll

Thể loại: Macromedia Dreamweaver 8
Mô tả: Java Plug-in 1.3.1_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)
Kích thước tập tin: 44.09 Kb
Ngày tập tin: 30.08.2005 16:14
Tập tin phiên bản: 1, 3, 1, 2
Nội bộ tên: Java Plug-in
Tên file gốc: NPOJI600.dll
Tên sản phẩm: Java Plug-in
Sản phẩm phiên bản: 1, 3, 1, 2
Tên công ty: JavaSoft / Sun Microsystems, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt npoji600.dll:


Sao chép tập tin npoji600.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu npoji600.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép npoji600.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép npoji600.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 npoji600.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


npoji:
npoji610.dll 10.5.1.255
156kb.
Classic Java Plug-in 10.5.1 for Netscape and Mozilla05.07.2012
npoji610.dll 6.0.200.2
134kb.
Classic Java Plug-in 1.6.0_20 for Netscape and Mozilla03.07.2012
npoji610.dll 1, 4, 2, 20
64kb.
Java Plug-in 1.4.2_02 for Netscape Navigator (DLL Helper)16.09.2003
npoji610.dll 6.0.310.5
128kb.
Classic Java Plug-in 1.6.0_31 for Netscape and Mozilla07.05.2012
Send message