OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênnpswf32.dll

Thể loại: Macromedia Dreamweaver 8
Mô tả: Shockwave Flash 8.0 r22
Kích thước tập tin: 1.25 Mb
Ngày tập tin: 30.08.2005 16:13
Tập tin phiên bản: 8,0,22,0
Nội bộ tên: Macromedia Flash Player 8.0
Tên file gốc: npswf32.dll
Tên sản phẩm: Shockwave Flash
Sản phẩm phiên bản: 8,0,22,0
Tên công ty: Macromedia, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt npswf32.dll:


Sao chép tập tin npswf32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu npswf32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép npswf32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép npswf32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 npswf32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
npswf32.dll 11,1,102,55
8327kb.
Shockwave Flash 11.1 r10226.12.2011
npswf32.dll 9,0,124,0
2821kb.
Shockwave Flash 9.0 r12428.02.2011
npswf32.dll 11,1,102,62
8327kb.
Shockwave Flash 11.1 r10220.02.2012
npswf32.dll 10,0,45,2
3793kb.
Shockwave Flash 10.0 r4504.10.2011
npswf32_11_3_300_271.dll 11,3,300,271
9243kb.
Shockwave Flash 11.3 r30015.08.2012
npswf32_flashutil.exe 10,0,45,2
250kb.
Adobe Flash Player Helper 10.0 r4527.01.2010

npswf:
npswf64_11_3_300_271.dll 11,3,300,271
12027kb.
Shockwave Flash 11.3 r30015.08.2012
Send message