OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênoalinst.exe

Thể loại: Darkest of Days
Mô tả: OpenAL Installer
Installs OpenAL32.dll (6.14.357.24) and wrap_oal.dll (2.2.0.5)
Kích thước tập tin: 0.77 Mb
Ngày tập tin: 08.09.2009 20:56
Tập tin phiên bản: 2, 0, 7, 0
Nội bộ tên: oalinst.exe
Tên file gốc: oalinst.exe
Tên sản phẩm: OpenAL Installer
Sản phẩm phiên bản: 2, 0, 7, 0
Tên công ty: Creative Labs Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt oalinst.exe:


Sao chép tập tin oalinst.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu oalinst.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép oalinst.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép oalinst.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 oalinst.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
oalinst.exe 1, 9, 1, 0
648kb.
OpenAL Installer29.03.2006
oalinst.exe 2, 0, 3, 0
781kb.
OpenAL Installer
Installs OpenAL32.dll (6.14.357.22) and wrap_oal.dll (2.1.8.1)
07.12.2012
oalinst.exe 2, 0, 3, 0
764kb.
OpenAL Installer
Installs OpenAL32.dll (6.14.357.22) and wrap_oal.dll (2.1.8.1)
29.01.2008
Send message