OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênoart.dll

Thể loại: Microsoft Office
Mô tả: Microsoft OfficeArt
Kích thước tập tin: 19.57 Mb
Ngày tập tin: 20.07.2011 16:50
Tập tin phiên bản: 14.0.6106.5005
Nội bộ tên: OART
Tên file gốc: OART.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft Office 2010
Sản phẩm phiên bản: 14.0.6106.5005
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt oart.dll:


Sao chép tập tin oart.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu oart.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép oart.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép oart.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 oart.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
oart.dll 14.0.4756.1000
20036kb.
Microsoft OfficeArt13.03.2010
oartconv.dll 14.0.4734.1000
10860kb.
Microsoft OfficeArt Converter21.01.2010
oartconv.dll 14.0.4756.1000
10861kb.
Microsoft OfficeArt Converter13.03.2010
oartconv.dll 14.0.6106.5005
10868kb.
Microsoft OfficeArt Converter19.07.2011
Send message