OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênobjsel (2).dll

Thể loại: Windows 7 64bit
Mô tả: Object Picker Dialog
Kích thước tập tin: 0.51 Mb
Ngày tập tin: 14.07.2009 05:16
Tập tin phiên bản: 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
Nội bộ tên: objsel
Tên file gốc: objsel.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 6.1.7600.16385
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt objsel (2).dll:


Sao chép tập tin objsel (2).dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu objsel (2).dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép objsel (2).dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép objsel (2).dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 objsel (2).dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
objsel (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
706kb.
Object Picker Dialog14.07.2009
objsel.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
280kb.
Object Picker Dialog14.04.2008
objsel.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
637kb.
Object Picker Dialog24.03.2005
objsel.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
660kb.
Object Picker Dialog12.04.2018

objsel:
wobjsel.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
291kb.
Object Picker Dialog24.03.2005
Send message