OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênobrb0c0a.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Mensajes OOB de Service Pack 2
Kích thước tập tin: 436 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 19:54
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: xpob2res.dll
Tên file gốc: xpob2res.dll
Tên sản phẩm: Sistema operativo Microsoft® Windows®
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt obrb0c0a.dll:


Sao chép tập tin obrb0c0a.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu obrb0c0a.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép obrb0c0a.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép obrb0c0a.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 obrb0c0a.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
obrb0c0a.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
436kb.
Mensajes OOB de Service Pack 214.04.2008

obrb:
obrb0401.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
385kb.
Service Pack 2 OOB Messages14.04.2008
obrb0404.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
208kb.
Service Pack 2 OOB Messages14.04.2008
obrb0405.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
418kb.
Service Pack 2 OOB Messages14.04.2008
obrb0406.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
409kb.
Service Pack 2 OOB-meddelelser14.04.2008
obrb0407.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
394kb.
Service Pack 2-OOB-Meldungen14.04.2008
obrb0408.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
410kb.
Service Pack 2 OOB Messages14.04.2008
obrb040b.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
396kb.
Service Pack 2 OOB -viestit14.04.2008
obrb040c.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
401kb.
Messages Service Pack 2 OOB14.04.2008
obrb040d.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
375kb.
Service Pack 2 OOB Messages14.04.2008
obrb040e.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
424kb.
Service Pack 2 - sбvon kнvьli ьzenetek14.04.2008
obrb0410.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
404kb.
Messaggi OOB del Service Pack 214.04.2008
obrb0411.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
269kb.
Service Pack 2 OOB Messages14.04.2008
obrb0412.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
300kb.
Service Pack 2 OOB Messages14.04.2008
obrb0413.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
393kb.
Berichten van Service Pack 2 OOB14.04.2008
obrb0414.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
346kb.
OOB-meldinger for Service Pack 214.04.2008
obrb0415.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
383kb.
Komunikaty OOB pakietu Service Pack 214.04.2008
obrb0416.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
400kb.
Mensagens OOB do Service Pack 214.04.2008
obrb0419.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
417kb.
!>>1I5=8O ?0:5B0 >1=>2;5=8O 214.04.2008
obrb041b.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
396kb.
Service Pack 2 OOB Messages14.04.2008
obrb041d.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2113)
355kb.
Meddelanden fцr Service Pack 2 OOB14.04.2008
Send message