OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênobshaga.exe

Thể loại: Perepoloh v obshage
Mô tả: Obshaga
Kích thước tập tin: 1.59 Mb
Ngày tập tin: 28.02.2009 17:53
Tập tin phiên bản: 1, 0, 2, 1
Nội bộ tên: Obshaga
Tên file gốc: obhsaga.exe
Tên sản phẩm: Obshaga
Sản phẩm phiên bản: 1, 0, 2, 1
Tên công ty: Astar Games
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt obshaga.exe:


Sao chép tập tin obshaga.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu obshaga.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép obshaga.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép obshaga.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 obshaga.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
obshaga.cfg
1kb.
18.06.2009
Send message