OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênodbctrac.dll

Thể loại: anylogic-5.4.1
Mô tả: Microsoft ODBC Driver Manager
Kích thước tập tin: 188 Kb
Ngày tập tin: 16.06.2003 11:53
Tập tin phiên bản: 3.510.3002.13
Nội bộ tên: ODBCTRAC
Tên file gốc: ODBCTRAC.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft Open Database Connectivity
Sản phẩm phiên bản: 3.510.3002.13
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt odbctrac.dll:


Sao chép tập tin odbctrac.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu odbctrac.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép odbctrac.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép odbctrac.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 odbctrac.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
odbctrac (2).dll 6.1.7601.17632 (win7sp1_gdr.110614-1930)
208kb.
ODBC Driver Manager Trace15.06.2011
odbctrac (3).dll 6.1.7601.21747 (win7sp1_ldr.110614-1930)
208kb.
ODBC Driver Manager Trace15.06.2011
odbctrac (4).dll 6.1.7601.17632 (win7sp1_gdr.110614-1930)
160kb.
ODBC Driver Manager Trace15.06.2011
odbctrac (5).dll 6.1.7601.17632 (win7sp1_gdr.110614-1930)
160kb.
ODBC Driver Manager Trace15.06.2011
odbctrac (6).dll 6.1.7601.21747 (win7sp1_ldr.110614-1930)
160kb.
ODBC Driver Manager Trace15.06.2011
odbctrac.dll 3.525.1132.0 (xpsp.080413-0852)
144kb.
Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Trace14.04.2008
odbctrac.dll 3.526.3959.0 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
200kb.
Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Trace17.02.2007
odbctrac.dll 3.510.3711.0
138kb.
Microsoft ODBC Driver Manager11.01.1999
odbctrac.dll 6.1.7601.17632 (win7sp1_gdr.110614-1930)
208kb.
ODBC Driver Manager Trace15.06.2011
odbctrac.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
160kb.
ODBC Driver Manager Trace21.11.2010
odbctrac.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
162kb.
ODBC Driver Manager Trace12.04.2018
odbctrac.dll 3.525.1117.0 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)
144kb.
Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Trace04.08.2004
odbctrac.dll 3.520.9030.0
144kb.
Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Trace10.07.2002

odbctrac:
wodbctrac.dll 3.526.3959.0 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
148kb.
Microsoft Data Access - ODBC Driver Manager Trace17.02.2007
Send message