OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênode.dll

Thể loại: Beltion Beyond Ritua
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 0.5 Mb
Ngày tập tin: 10.09.2008 15:35
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ode.dll:


Sao chép tập tin ode.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ode.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ode.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ode.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ode.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ode.dll
104kb.
16.06.2003
ode.dll
536kb.
10.10.2008
odeploy.exe 15.0.4569.1000
384kb.
Microsoft Office Multi-Msi ActiveDirectory Deployment Tool.04.04.2020
odexl32 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
20kb.
ODBC (3.0) driver for Excel14.07.2009
odexl32.dll 4.0.6305.0
20kb.
ODBC (3.0) driver for Excel14.04.2008

ode:
cdmodem.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
16kb.
Modem Connection Driver17.08.2001
dpmodemx.dll 5.03.2600.5512 (xpsp.080413-0845)
23kb.
Modem and Serial Connection For DirectPlay14.04.2008
dpnmodem.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
61kb.
Microsoft DirectPlay8 Modem Provider17.08.2001
ovcodec2.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
114kb.
Video Codec17.08.2001
fpencode.dll 97052700
92kb.
Microsoft Character Encoder24.03.2003
ieencode.dll 2007.10.31
80kb.
Microsoft Character Encoder14.04.2008
modemui.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
150kb.
Windows Modem Properties14.04.2008
modex.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
10kb.
ModeX Display Driver17.08.2001
msencode.dll 2000072500
92kb.
Microsoft Character Encoder17.08.2001
windowscodecs.dll 6.0.6001.17009 (longhorn.070920-1905)
696kb.
Microsoft Windows Codecs Library14.04.2008
windowscodecsext.dll 6.0.6001.17009 (longhorn.070920-1905)
338kb.
Microsoft Windows Codecs Extended Library14.04.2008
microsoft.vsa.vb.codedomprocessor.dll 7.00.9466
11kb.
Microsoft (r) VSA VB CodeDOM Processor05.01.2002
regcode.resources.chs.dll 1.0.3300.0
8kb.
29.01.2002
regcode.resources.cht.dll 1.0.3300.0
9kb.
29.01.2002
regcode.resources.es.dll 1.0.3300.0
9kb.
14.02.2002
regcode.resources.fr.dll 1.0.3300.0
9kb.
18.02.2002
regcode.resources.ger.dll 1.0.3300.0
9kb.
22.02.2002
regcode.resources.it.dll 1.0.3300.0
9kb.
18.02.2002
regcode.resources.ja.dll 1.0.3300.0
10kb.
25.01.2002
Send message