OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênodpdx32.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: ODBC (3.0) driver for Paradox
Kích thước tập tin: 20.03 Kb
Ngày tập tin: 14.04.2008 06:42
Tập tin phiên bản: 4.0.6305.0
Tên sản phẩm: ODBC (3.0) driver for Paradox
Sản phẩm phiên bản: 4.00.6305.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt odpdx32.dll:


Sao chép tập tin odpdx32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu odpdx32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép odpdx32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép odpdx32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 odpdx32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
odpdx32 (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
20kb.
ODBC (3.0) driver for Paradox14.07.2009

odpdx:
wodpdx32.dll 4.0.6305.0
20kb.
ODBC (3.0) driver for Paradox17.02.2007
aceodpdx.dll 12.0.4518.1014
15kb.
2007 Microsoft Office component26.10.2006
Send message