OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênoffrhd.dll

Thể loại: Office 2010
Mô tả: Microsoft Office PROJECT_VERSION Remove Hidden Data Document Inspector Plug-In
Kích thước tập tin: 55.97 Kb
Ngày tập tin: 10.01.2010 00:27
Tập tin phiên bản: 14.0.4730.1010
Nội bộ tên: OffRHD
Tên file gốc: offrhd.dll
Tên sản phẩm: Microsoft Office 2010
Sản phẩm phiên bản: 14.0.4730.1010
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt offrhd.dll:


Sao chép tập tin offrhd.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu offrhd.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép offrhd.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép offrhd.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 offrhd.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
offrhd.dll 14.0.4750.1000
56kb.
Microsoft Office PROJECT_VERSION Remove Hidden Data Document Inspector Plug-In28.02.2010
Send message