OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênoki24res.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: OKI 24 pin driver
Kích thước tập tin: 47.5 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 20:21
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: OKI24RES.dll
Tên file gốc: OKI24RES.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt oki24res.dll:


Sao chép tập tin oki24res.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu oki24res.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép oki24res.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép oki24res.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 oki24res.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
oki24res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
47kb.
OKI 24 pin driver17.08.2001

oki:
oki9res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
21kb.
Okidata 9-pin Printer Driver17.08.2001
okipage.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
130kb.
OKIPAGE Printer Driver17.08.2001
oki9res.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
24kb.
Okidata 9-pin Printer Driver24.03.2005
okipage.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
131kb.
OKIPAGE Printer Driver24.03.2005
physxcooking64.dll 2, 8, 3, 36
404kb.
PhysXCooking 64bit Dynamic Link Library22.02.2011
nxcooking.dll 2, 7, 0, 3
378kb.
PhysXCooking Dynamic Link Library23.07.2012
firsttimeuse_nokia.dll 3,2,100,0
4181kb.
First Time Use Graphics (Nokia)
SpecialBuild: NokiaSuite 3,2 Revision 52623
01.11.2011
nokiaaccount.dll 3,2,100,0
613kb.
Nokia Account
SpecialBuild: NokiaSuite 3,2 Revision 52623
01.11.2011
nokiaconnectorapi.dll 7,3,7,56
343kb.
Nokia devices connector CA Api
SpecialBuild: Build date Thu 13-October-2011 15:57 39 +0300 AD
13.10.2011
nokiaconnector.dll 7,3,7,56
338kb.
Nokia devices connector
SpecialBuild: Build date Thu 13-October-2011 15:57 39 +0300 AD
13.10.2011
nokiaconnectorlogger.dll 7,3,7,56
38kb.
NokiaLogger
Logger for Nokia Devices connector.
SpecialBuild: Build date Thu 13-October-2011 15:57 39 +0300 AD
13.10.2011
nokiaservice.dll 3,2,100,0
493kb.
DAL Nokia Account
SpecialBuild: NokiaSuite 3,2 Revision 52623
01.11.2011
nokiamtranscodeserver.exe 3,2,100,0
1239kb.
SpecialBuild: NokiaSuite 3,2 Revision 5262301.11.2011
nokiasuite.exe 3,2,100,0
1028kb.
Nokia Suite
SpecialBuild: NokiaSuite 3,2 Revision 52623
01.11.2011
nokiasuitehelp.exe 3,2,100,0
710kb.
Nokia Suite Help
SpecialBuild: NokiaSuite 3,2 Revision 52623
01.11.2011
nokiasuitehelp_rus.exe 4.65
2329kb.
7z Console SFX06.10.2011
kded_kcookiejar.dll
230kb.
08.10.2012
kcookiejar4.exe
71kb.
08.10.2012
Send message