OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênold24res.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: olidm24 Printer Driver
Kích thước tập tin: 36 Kb
Ngày tập tin: 24.03.2005 20:21
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
Nội bộ tên: old24res.dll
Tên file gốc: old24res.dll
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.1830
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt old24res.dll:


Sao chép tập tin old24res.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu old24res.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép old24res.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép old24res.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 old24res.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
old24res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
35kb.
olidm24 Printer Driver17.08.2001

old:
old9res.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
44kb.
olidm9 Printer Driver17.08.2001
nmoldwb.dll 5.1.2600.5512
168kb.
NetMeeting Whiteboard (1.0 - 2.x)14.04.2008
shfolder.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
25kb.
Shell Folder Service14.04.2008
shfolder.dll 6.00.2600.0000 (xpclient.010817-1148)
22kb.
Shell Folder Service07.08.2004
old9res.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
45kb.
olidm9 Printer Driver24.03.2005
shfolder.dll 6.00.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
34kb.
Shell Folder Service24.03.2005
nmoldwb.dll 5.2.3790.1830
168kb.
NetMeeting Whiteboard (1.0 - 2.x)24.03.2005
wshfolder.dll 6.00.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
25kb.
Shell Folder Service24.03.2005
shfolder.dll 5.50.4522.1800
23kb.
Shell Folder Service20.10.2000
nmoldwb.dll 4.4.3388
147kb.
NetMeeting Whiteboard (1.0 - 2.x)13.12.1999
folderprovider.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
48kb.
DISM Folder Image Provider09.07.2012
folderprovider.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
53kb.
DISM Folder Image Provider21.11.2010
folderprovider.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
48kb.
DISM Folder Image Provider21.11.2010
shfolder.dll 5.50.4027.300
22kb.
Shell Folder Service28.03.2011
searchfolder (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
848kb.
SearchFolder21.11.2010
searchfolder.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
848kb.
SearchFolder21.11.2010
devicepairingfolder (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
207kb.
Device Pairing Folder21.11.2010
devicepairingfolder.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
207kb.
Device Pairing Folder21.11.2010
Send message