OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênole32.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Microsoft OLE for Windows
Kích thước tập tin: 1.31 Mb
Ngày tập tin: 01.11.2018 13:45
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.407 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: OLE32.DLL
Tên file gốc: OLE32.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.407
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt ole32.dll:


Sao chép tập tin ole32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ole32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ole32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ole32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ole32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ole32 (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
ole32 (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
ole32.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108) 14.04.2008
ole32.dll 5.2.3790.4926 (srv03_sp2_qfe.111101-0523) 02.11.2011
ole32.dll 4.71.3328 29.03.1999
Send message