OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênole32.dll

Thể loại: Windows XP x64
Mô tả: Microsoft OLE for Windows
Kích thước tập tin: 2.51 Mb
Ngày tập tin: 02.11.2011 18:33
Tập tin phiên bản: 5.2.3790.4926 (srv03_sp2_qfe.111101-0523)
Nội bộ tên: OLE32.DLL
Tên file gốc: OLE32.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.2.3790.4926
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt ole32.dll:


Sao chép tập tin ole32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu ole32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép ole32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép ole32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 ole32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
ole32 (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1381kb.
Microsoft OLE for Windows21.11.2010
ole32 (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
2038kb.
Microsoft OLE for Windows21.11.2010
ole32.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
1257kb.
Microsoft OLE for Windows14.04.2008
ole32.dll 4.71.3328
760kb.
Microsoft OLE for Windows and Windows NT29.03.1999
ole32.dll 10.0.17134.407 (WinBuild.160101.0800)
1344kb.
Microsoft OLE for Windows01.11.2018

ole:
azroles.dll 5.2.3790.2729 (srv03_sp1_qfe.060620-0009)
228kb.
azroles Module14.04.2008
console.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
65kb.
Control Panel Console Applet17.08.2001
mciole32.dll 5.1.2600.0 (xpclient.010817-1148)
8kb.
MCI OLE DLL17.08.2001
microsoft.managementconsole.dll 5.2.3790.4136
180kb.
MMCFx
MMC Managed SnapIn Framework Assembly
14.04.2008
microsoft.managementconsole.resources.dll 5.2.3790.2560
28kb.
Microsoft.ManagementConsole Resource Assembly
Resource Assembly for the Microsoft.ManagementConsole Assembly
14.04.2008
oleacc.dll 4.2.5406.0 (xpclient.010817-1148)
160kb.
Active Accessibility Core Component17.08.2001
oleaccrc.dll 4.2.5406.0 (xpclient.010817-1148)
17kb.
Active Accessibility Resource DLL17.08.2001
oleaut32.dll 5.1.2600.5512
539kb.
14.04.2008
olecli32.dll 1.07 (xpsp.080413-2108)
73kb.
Object Linking and Embedding Client Library14.04.2008
olecnv32.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2108)
37kb.
Microsoft OLE for Windows14.04.2008
oledb32.dll 2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852)
476kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Core Services14.04.2008
oledb32r.dll 2.81.1132.0 (xpsp.080413-0852)
64kb.
Microsoft Data Access - OLE DB Core Services Resources14.04.2008
oledlg.dll 1.0 (xpsp.080413-2108)
120kb.
Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support14.04.2008
oleprn.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
105kb.
Oleprn DLL14.04.2008
olepro32.dll 5.1.2600.5512
83kb.
14.04.2008
olesvr32.dll 1.09 (XPClient.010817-1148)
22kb.
Object Linking and Embedding Server Library17.08.2001
olethk32.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
68kb.
Microsoft OLE for Windows17.08.2001
sqloledb.dll 2000.085.1132.00 (xpsp.080413-0852)
516kb.
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server14.04.2008
olemsg32.dll 5.0.1457.3
276kb.
Active Messaging 1.1 for Windows 95 and NT21.02.1997
Send message