OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênoleacchooks.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: Active Accessibility Event Hooks Library
Kích thước tập tin: 12.5 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 7.2.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: OLEACCHOOKS
Tên file gốc: OLEACCHOOKS.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt oleacchooks.dll:


Sao chép tập tin oleacchooks.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu oleacchooks.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép oleacchooks.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép oleacchooks.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 oleacchooks.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
oleacchooks (2).dll 7.0.0.0 (win7_rtm.090713-1255)
11kb.
Active Accessibility Event Hooks Library14.07.2009
oleacchooks (2).dll 7.0.0.0 (win7_rtm.090713-1255)
9kb.
Active Accessibility Event Hooks Library14.07.2009
Send message