OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênoleaut32.dll

Thể loại: Delphi 6
Mô tả: Microsoft OLE 2.40 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems
Kích thước tập tin: 0.57 Mb
Ngày tập tin: 08.03.1999 11:50
Tập tin phiên bản: 2.40.4275
Nội bộ tên: OLEAUT32.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft OLE 2.40 for Windows NT(TM) and Window
Sản phẩm phiên bản: 2.40.4275
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt oleaut32.dll:


Sao chép tập tin oleaut32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu oleaut32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép oleaut32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép oleaut32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 oleaut32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
oleaut32 (2).dll 6.1.7601.21802
559kb.
27.08.2011
oleaut32 (3).dll 6.1.7601.17676
842kb.
27.08.2011
oleaut32 (4).dll 6.1.7601.17676
842kb.
27.08.2011
oleaut32 (5).dll 6.1.7601.21802
842kb.
27.08.2011
oleaut32 (6).dll 6.1.7601.17676
559kb.
27.08.2011
oleaut32.dll 5.1.2600.5512
539kb.
14.04.2008
oleaut32.dll 5.2.3790.4807
1098kb.
01.03.2011
oleaut32.dll 6.1.7601.17676
559kb.
27.08.2011
oleaut32.dll 6.1.7601.17514
559kb.
21.11.2010
oleaut32.dll 6.1.7601.17514
842kb.
21.11.2010
oleaut32.dll 2.20.4054
480kb.
Microsoft OLE 2.20 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems15.10.1996
oleaut32.dll 2.40.4268
584kb.
Microsoft OLE 2.30 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems23.12.1998
oleaut32.dll 2.30.4261
584kb.
Microsoft OLE 2.30 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems18.06.1998
oleaut32.dll 5.1.2600.2180
541kb.
03.08.2004
oleaut32.dll 10.0.10011.16384
771kb.
09.01.2019

oleaut:
woleaut32.dll 5.2.3790.4807
542kb.
01.03.2011
dmoleaututils.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
29kb.
dmoleaututils12.04.2018
Send message