OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênoledefaulthandler.dll

Thể loại: Kingsoft Office
Mô tả: Kingsoft Office oledefaulthandler
Kích thước tập tin: 237.36 Kb
Ngày tập tin: 03.11.2011 17:00
Tập tin phiên bản: 8,1,0,3020
Nội bộ tên: oledefaulthandler
Tên file gốc: oledefaulthandler.dll
Tên sản phẩm: Kingsoft Office
Sản phẩm phiên bản: 8,1,0,3020
Tên công ty: Zhuhai Kingsoft Office-software Co.,Ltd
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt oledefaulthandler.dll:


Sao chép tập tin oledefaulthandler.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu oledefaulthandler.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép oledefaulthandler.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép oledefaulthandler.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 oledefaulthandler.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message