OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênoledlg.dll

Thể loại: Windows 10
Mô tả: OLE User Interface Support
Kích thước tập tin: 176.5 Kb
Ngày tập tin: 12.04.2018 02:34
Tập tin phiên bản: 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
Nội bộ tên: OLEDLG.DLL
Tên file gốc: OLEDLG.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 10.0.17134.1
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt oledlg.dll:


Sao chép tập tin oledlg.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu oledlg.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép oledlg.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép oledlg.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 oledlg.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
oledlg (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
125kb.
OLE User Interface Support14.07.2009
oledlg (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
101kb.
OLE User Interface Support14.07.2009
oledlg.dll 1.0 (xpsp.080413-2108)
120kb.
Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support14.04.2008
oledlg.dll 1.0 (srv03_sp2_qfe.080929-1223)
190kb.
Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support30.09.2008

oledlg:
woledlg.dll 1.0 (srv03_sp2_qfe.080929-1223)
122kb.
Microsoft Windows(TM) OLE 2.0 User Interface Support30.09.2008
Send message