OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênolemsg32.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Active Messaging 1.1 for Windows 95 and NT
Kích thước tập tin: 276.27 Kb
Ngày tập tin: 21.02.1997 02:37
Tập tin phiên bản: 5.0.1457.3
Nội bộ tên: OLEMSG32
Tên file gốc: OLEMSG32.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft Exchange
Sản phẩm phiên bản: 5.0
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt olemsg32.dll:


Sao chép tập tin olemsg32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu olemsg32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép olemsg32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép olemsg32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 olemsg32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
olemsg32.dll 5.0.1458.49
280kb.
Active Messaging 1.1 for Windows 95 and NT
Service Pack 1
11.07.1997
olemsg32.dll 5.0.1460.8
279kb.
Active Messaging 1.1 for Windows 95 and NT
Service Pack 2
07.01.1998
Send message