OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênolepro32.dll

Thể loại: Red Alert 2
Mô tả: Microsoft (R) OLE Property Support DLL
Microsoft OLE 2.30 for Windows NT(TM) and Windows 95(TM) Operating Systems
Kích thước tập tin: 160.27 Kb
Ngày tập tin: 23.12.1998 18:34
Tập tin phiên bản: 5.0.4268
Nội bộ tên: OLEPRO32.DLL
Tên file gốc: OLEPRO32.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft OLE 2.30 for Windows NT(TM) and Window
Sản phẩm phiên bản: 2.30
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt olepro32.dll:


Sao chép tập tin olepro32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu olepro32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép olepro32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép olepro32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 olepro32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
olepro32.dll 5.1.2600.5512 14.04.2008
olepro32.dll 5.0.4275 08.03.1999
olepro32.dll 5.1.2600.2180 03.08.2004
olepro32.dll 6.1.7601.19144 10.03.2016
Send message