OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênolethk32.dll

Thể loại: Yuri\'s Revenge
Mô tả: Microsoft OLE for Windows and Windows NT
Kích thước tập tin: 74 Kb
Ngày tập tin: 28.03.1999 15:00
Tập tin phiên bản: 4.71.3328
Nội bộ tên: OLETHK32.DLL
Tên file gốc: OLETHK32.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft(R) Windows NT(TM) Operating System
Sản phẩm phiên bản: 4.71.3328
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt olethk32.dll:


Sao chép tập tin olethk32.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu olethk32.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép olethk32.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép olethk32.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 olethk32.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
olethk32 (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
76kb.
Microsoft OLE for Windows21.11.2010
olethk32.dll 5.1.2600.0 (XPClient.010817-1148)
68kb.
Microsoft OLE for Windows17.08.2001

olethk:
wolethk32.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
73kb.
Microsoft OLE for Windows24.03.2005
Send message