OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênolkexpress5res.dll

Thể loại: Nokia Suite
Mô tả: OLKEXPRESS5RES module
Microsoft Outlook Express connector resources. Part of the Nokia Intellisync SDK
SpecialBuild: Build date Thu 13-October-2011 15:57 39 +0300 AD
Kích thước tập tin: 2.5 Kb
Ngày tập tin: 13.10.2011 14:58
Tập tin phiên bản: 7,3,7,56
Nội bộ tên: OLKEXPRESS5RES
Tên file gốc: OLKExpress5Res.dll
Tên sản phẩm: Nokia Intellisync SDK Microsoft Outlook Express
Sản phẩm phiên bản: 7,3,7,56
Tên công ty: Nokia Corporation.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt olkexpress5res.dll:


Sao chép tập tin olkexpress5res.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu olkexpress5res.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép olkexpress5res.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép olkexpress5res.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 olkexpress5res.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message