OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênolkfstub.dll

Thể loại: Microsoft Office
Mô tả: Outlook Shell Hook for Start/Find
Kích thước tập tin: 248.88 Kb
Ngày tập tin: 20.10.2010 17:08
Tập tin phiên bản: 14.0.6009.1000
Nội bộ tên: olkfstub.dll
Tên file gốc: olkfstub.dll
Tên sản phẩm: Microsoft Outlook
Sản phẩm phiên bản: 14.0.6009.1000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt olkfstub.dll:


Sao chép tập tin olkfstub.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu olkfstub.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép olkfstub.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép olkfstub.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 olkfstub.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message