OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênonenotemanaged.dll

Thể loại: Microsoft Office
Mô tả: Microsoft OneNote Managed
Kích thước tập tin: 137.36 Kb
Ngày tập tin: 02.09.2011 02:15
Tập tin phiên bản: 14.0.6023.1000
Nội bộ tên: OneNote
Tên file gốc: OneNoteManaged.dll
Tên sản phẩm: Microsoft OneNote
Sản phẩm phiên bản: 14.0.6023.1000
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt onenotemanaged.dll:


Sao chép tập tin onenotemanaged.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu onenotemanaged.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép onenotemanaged.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép onenotemanaged.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 onenotemanaged.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
onenotemanaged.dll 14.0.4734.1000
137kb.
Microsoft OneNote Managed21.01.2010
onenotemanaged.dll 14.0.4763.1000
137kb.
Microsoft OneNote Managed29.03.2010
Send message