OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênp2xdll.dll

Thể loại: Command & Conquer: Generals
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 507 Kb
Ngày tập tin: 12.01.2003 15:21
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt p2xdll.dll:


Sao chép tập tin p2xdll.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu p2xdll.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép p2xdll.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép p2xdll.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 p2xdll.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


xdll:
psxdll.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
321kb.
SUA Subsystem Client DLL21.11.2010
psxdllsvr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
368kb.
SUA Subsystem Client DLL21.11.2010
psxdll.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
323kb.
SUA Subsystem Client DLL21.11.2010
psxdllsvr.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
370kb.
SUA Subsystem Client DLL21.11.2010
abifxdll.dll 5, 0, 0, 0
417kb.
Corel Office Component23.11.2011
dxdllreg.exe 4.9.0.0904
79kb.
Microsoft DirectX DLL Register31.07.2008
dxdllreg.exe 4.9.0.0904
62kb.
Microsoft DirectX DLL Register28.09.2006
dxdllreg.exe 4.09.00.0904
46kb.
Microsoft DirectX DLL Register11.12.2002
dxdllreg (2).exe 4.09.00.0900
44kb.
Microsoft DirectX DLL Register11.12.2002
dxdllreg (2).exe 4.9.0.0904
65kb.
Microsoft DirectX DLL Register22.10.2007
dxdllreg (3).exe 4.9.0.0904
61kb.
Microsoft DirectX DLL Register22.07.2005
dxdllreg (2).exe 4.09.00.0902
44kb.
Microsoft DirectX DLL Register11.12.2002
dxdllreg (2).exe 4.9.0.0904
65kb.
Microsoft DirectX DLL Register31.05.2007
Send message