OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênphoto.cfg

Thể loại: Anachronox
Mô tả: Original cfg file
Kích thước tập tin: 0.52 Kb
Ngày tập tin: 10.05.2001 13:58
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt photo.cfg:


Sao chép tập tin photo.cfg thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu photo.cfg.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép photo.cfg vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép photo.cfg để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 photo.cfg và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
photo.dll
89kb.
08.10.2012
photoacq.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
896kb.
Photo Acquisition21.11.2010
photoacq.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1071kb.
Photo Acquisition21.11.2010
photoacq.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1069kb.
Photo Acquisition18.09.2012
photoacq.dll 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
1890kb.
Photo Acquisition02.04.2020
photobase.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
50kb.
Photo Base Library14.07.2009
photobase.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
34kb.
Photo Base Library14.07.2009
photobase.dll 10.0.18362.1 (WinBuild.160101.0800)
46kb.
Photo Base Library02.04.2020
photodownloader (10).ini
0kb.
02.03.2011
photodownloader.ini
0kb.
02.03.2011
photographicdesigner.exe 8.1.3.23942
19274kb.
Photo & Graphic Designer MX21.09.2012
photolayoutseditor.exe
1695kb.
10.10.2012
photometadatahandler (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
411kb.
Photo Metadata Handler14.07.2009
photometadatahandler (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
310kb.
Photo Metadata Handler14.07.2009
photometadatahandler.dll 6.0.6001.17009 (longhorn.070920-1905)
403kb.
Photo Metadata Handler14.04.2008
photometadatahandler.dll 10.0.17134.345 (WinBuild.160101.0800)
424kb.
Photo Metadata Handler20.09.2018
photoresize1024x768.exe 2.0
157kb.
Resize JPEG photos and pictures.
Latest version at http://www.rw-designer.com/picture-resize
04.06.2007
photos.dll 3,2,100,0
1907kb.
Photos
SpecialBuild: NokiaSuite 3,2 Revision 52623
01.11.2011
photoshop.dll 12.1 (12.1x20110328 [20110328.r.145 2011/03/28:10:30:00 cutoff;
1191kb.
Photoshop Resource DLL28.03.2011

photo:
photowiz.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
172kb.
Photo Printing Wizard14.04.2008
wmphoto.dll 6.0.6001.17009 (longhorn.070920-1905)
271kb.
Windows Media Photo Codec14.04.2008
photowiz.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
242kb.
Photo Printing Wizard17.02.2007
wphotowiz.dll 5.2.3790.3959 (srv03_sp2_rtm.070216-1710)
173kb.
Photo Printing Wizard17.02.2007
photoviewer.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1422kb.
Windows Photo Viewer21.11.2010
photowiz (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
289kb.
Photo Printing Wizard21.11.2010
photowiz.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
289kb.
Photo Printing Wizard21.11.2010
photoviewer.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
1687kb.
Windows Photo Viewer21.11.2010
photowiz (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
400kb.
Photo Printing Wizard21.11.2010
photowiz.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
400kb.
Photo Printing Wizard21.11.2010
wmphoto (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
311kb.
Windows Media Photo Codec21.11.2010
wmphoto.dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
311kb.
Windows Media Photo Codec21.11.2010
wmphoto (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
383kb.
Windows Media Photo Codec21.11.2010
Send message