OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênphotoshop_plugins_7.83.0629.1500.exe

Thể loại: Ship Simulator 2006
Mô tả: InstallShield (R) Setup Launcher
Kích thước tập tin: 3.72 Mb
Ngày tập tin: 28.07.2006 10:36
Tập tin phiên bản: 7, 01, 100, 1248
Nội bộ tên: ISPNickel
Tên file gốc: Setup.exe
Tên sản phẩm: InstallShield (R)
Sản phẩm phiên bản: 7, 01
Tên công ty: InstallShield Software Corporation
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt photoshop_plugins_7.83.0629.1500.exe:


Sao chép tập tin photoshop_plugins_7.83.0629.1500.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu photoshop_plugins_7.83.0629.1500.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép photoshop_plugins_7.83.0629.1500.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép photoshop_plugins_7.83.0629.1500.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 photoshop_plugins_7.83.0629.1500.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


photoshop:
photoshop.dll 12.1 (12.1x20110328 [20110328.r.145 2011/03/28:10:30:00 cutoff;
1191kb.
Photoshop Resource DLL28.03.2011
photoshop.dll 12.1 (12.1x20110328 [20110328.r.145 2011/03/28:10:30:00 cutoff;
1294kb.
Photoshop Resource DLL28.03.2011
Send message