OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênphp5nsapi.dll

Thể loại: Open Server
Mô tả: NSAPI
Thanks to Jayakumar Muthukumarasamy, Uwe Schindler
Kích thước tập tin: 19.5 Kb
Ngày tập tin: 17.10.2012 20:18
Tập tin phiên bản: 5.3.18
Nội bộ tên: NSAPI SAPI
Tên file gốc: php5nsapi.dll
Tên sản phẩm: PHP
Sản phẩm phiên bản: 5.3.18
Tên công ty: The PHP Group
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt php5nsapi.dll:


Sao chép tập tin php5nsapi.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu php5nsapi.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép php5nsapi.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép php5nsapi.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 php5nsapi.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
php5nsapi.dll 5.4.8
19kb.
NSAPI
Thanks to Jayakumar Muthukumarasamy, Uwe Schindler
16.10.2012
php5nsapi.dll 5.2.17.17
28kb.
NSAPI
Thanks to Jayakumar Muthukumarasamy, Uwe Schindler
06.01.2011
php5nsapi.dll 5.3.10
20kb.
NSAPI
Thanks to Jayakumar Muthukumarasamy, Uwe Schindler
02.02.2012
php5nsapi.dll 5.4.4
19kb.
NSAPI
Thanks to Jayakumar Muthukumarasamy, Uwe Schindler
13.06.2012
php5nsapi.dll 5.3.14
20kb.
NSAPI
Thanks to Jayakumar Muthukumarasamy, Uwe Schindler
13.06.2012

php:
graphpia.dll 12.0.4518.1014
147kb.
Microsoft.Office.Interop.Graph26.10.2006
graphpol.dll 12.0.4518.1014
12kb.
Policy.11.0.Microsoft.Office.Interop.Graph
Publisher policy to load 12.0 assemblies instead of 11.0 assemblies.
26.10.2006
graphpol.dll 14.0.4734.1000
11kb.
Policy.11.0.Microsoft.Office.Interop.Graph
Publisher policy to load 14.0 assemblies instead of 11.0 assemblies.
21.01.2010
graphpia.dll 14.0.4734.1000
146kb.
Microsoft.Office.Interop.Graph21.01.2010
iphpl12.dll 14.0.4732.1000
11kb.
Policy.12.0.Microsoft.Office.Interop.InfoPath
Publisher policy to load 14.0 assemblies instead of 12.0 assemblies.
16.01.2010
phpcontext.dll 1.0.0.0
19kb.
PHPContext
PHPContext Plugin For ASCompletion In FlashDevelop.
22.12.2011
php5ts.dll 5.3.8
6546kb.
PHP Script Interpreter04.07.2012
php_http.dll 1.7.0-dev
663kb.
HTTP extension for PHP
Thanks to Michael Wallner
04.07.2012
php_osinfo.dll 2.0.0.0
149kb.
OS Information04.07.2012
php_squall.dll 1.0.0.0
127kb.
SQUALL Sound Library Transfer04.07.2012
hosting_php.dll
77kb.
08.10.2012
php5ts.dll 5.2.4.4
4684kb.
PHP Script Interpreter08.10.2012
tmphpop3 (2).dll 6.5.0.1234
105kb.
Trend Micro POP3 Protocol Handler Module
PrivateBuild: Build 1234 - 7/20/2010
18.09.2010
tmphpop3.dll 6.5.0.1234
133kb.
Trend Micro POP3 Protocol Handler Module
PrivateBuild: Build 1234 - 7/20/2010
18.09.2010
tmphpop3.dll 5.8.0.1092
242kb.
Trend Micro POP3 Protocol Handler Module
PrivateBuild: Build 1092 - 7/15/2009
22.08.2009
tmphpop3.dll 5.8.0.1092
185kb.
Trend Micro POP3 Protocol Handler Module
PrivateBuild: Build 1092 - 7/15/2009
22.08.2009
php5apache2_2.dll 5.3.18
26kb.
Apache 2.0 Handler
Thanks to Ian Holsman, Justin Erenkrantz (based on Apache 2.0 Filter code)
17.10.2012
php5apache2_2_filter.dll 5.3.18
23kb.
Apache 2.0 Filter
Thanks to Sascha Schumann, Aaron Bannert
17.10.2012
php5ts.dll 5.3.18
5738kb.
PHP Script Interpreter17.10.2012
Send message