OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênphx_default.dll

Thể loại: Phoenix
Mô tả: Phoenix Default plugin DLL
This is a default plugin for the API of Phoenix and higher. Can be distributed and modifyed under GNU GPL 2. You can use the source code in your projects.
Kích thước tập tin: 131.5 Kb
Ngày tập tin: 27.08.2011 04:56
Tập tin phiên bản: 1.0.5.8
Nội bộ tên: Phx_Default
Tên file gốc: Phx_Default.dll
Tên sản phẩm: Phoenix Default plugin DLL
Sản phẩm phiên bản: 1.0.5.8
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt phx_default.dll:


Sao chép tập tin phx_default.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu phx_default.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép phx_default.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép phx_default.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 phx_default.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


phx:
phx_shellext.dll 1.0.1.1
105kb.
Phoenix Shell Extension DLL
No comments :-D !
08.07.2010
phx_sourcesdk.dll 1.0.2.2
56kb.
Phoenix Source SDK plugin DLL04.10.2010
phx_offlineexec.exe 1.2
51kb.
Phoenix offline executer03.10.2010
Send message