OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênproxy.dll

Thể loại: Valve
Mô tả: Original dll file
Kích thước tập tin: 0.58 Mb
Ngày tập tin: 14.11.2003 02:51
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt proxy.dll:


Sao chép tập tin proxy.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu proxy.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép proxy.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép proxy.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 proxy.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
proxy.dll
248kb.
06.10.2009
proxy.dll
374kb.
29.11.2012
proxy.dll
267kb.
15.03.2021

proxy:
jsproxy.dll 6.00.2900.5512 (xpsp.080413-2105)
16kb.
JScript Proxy Auto-Configuration14.04.2008
ieproxy.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
702kb.
IE ActiveX Interface Marshaling Library17.05.2012
jsproxy.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
31kb.
JScript Proxy Auto-Configuration17.05.2012
wieproxy.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
242kb.
IE ActiveX Interface Marshaling Library17.05.2012
wjsproxy.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
25kb.
JScript Proxy Auto-Configuration17.05.2012
acproxy.dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
11kb.
Autochk Proxy DLL14.07.2009
ieproxy.dll 9.00.8112.16447 (WIN7_IE9_GDR.120602-0000)
190kb.
IE ActiveX Interface Marshaling Library27.07.2012
jsproxy (2).dll 9.00.8112.16447 (WIN7_IE9_GDR.120602-0255)
84kb.
JScript Proxy Auto-Configuration27.07.2012
jsproxy.dll 9.00.8112.16447 (WIN7_IE9_GDR.120602-0000)
64kb.
JScript Proxy Auto-Configuration27.07.2012
ieproxy (2).dll 9.00.8112.16448 (WIN7_IE9_GDR.120628-1849)
536kb.
IE ActiveX Interface Marshaling Library29.06.2012
ieproxy.dll 9.00.8112.16447 (WIN7_IE9_GDR.120602-0255)
536kb.
IE ActiveX Interface Marshaling Library27.07.2012
jsproxy (2).dll 9.00.8112.16448 (WIN7_IE9_GDR.120628-1849)
84kb.
JScript Proxy Auto-Configuration29.06.2012
jsproxy.dll 9.00.8112.16448 (WIN7_IE9_GDR.120628-1849)
84kb.
JScript Proxy Auto-Configuration29.06.2012
ieproxy (2).dll 9.00.8112.16448 (WIN7_IE9_GDR.120628-1537)
190kb.
IE ActiveX Interface Marshaling Library29.06.2012
ieproxy (3).dll 9.00.8112.20554 (WIN7_IE9_LDR.120628-1441)
190kb.
IE ActiveX Interface Marshaling Library29.06.2012
ieproxy.dll 9.00.8112.20554 (WIN7_IE9_LDR.120628-1705)
536kb.
IE ActiveX Interface Marshaling Library29.06.2012
jsproxy (2).dll 9.00.8112.16448 (WIN7_IE9_GDR.120628-1537)
64kb.
JScript Proxy Auto-Configuration29.06.2012
jsproxy (3).dll 9.00.8112.16448 (WIN7_IE9_GDR.120628-1537)
64kb.
JScript Proxy Auto-Configuration29.06.2012
jsproxy (4).dll 9.00.8112.20554 (WIN7_IE9_LDR.120628-1441)
64kb.
JScript Proxy Auto-Configuration29.06.2012
jsproxy.dll 9.00.8112.20554 (WIN7_IE9_LDR.120628-1705)
84kb.
JScript Proxy Auto-Configuration29.06.2012
Send message