OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênq3version.ini

Thể loại: Quake III Arena
Mô tả: Original ini file
Kích thước tập tin: 0.03 Kb
Ngày tập tin: 05.09.2001 07:36
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt q3version.ini:


Sao chép tập tin q3version.ini thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu q3version.ini.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép q3version.ini vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép q3version.ini để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 q3version.ini và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


version:
version.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2105)
19kb.
Version Checking and File Installation Libraries14.04.2008
version.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
28kb.
Version Checking and File Installation Libraries24.03.2005
wversion.dll 5.2.3790.1830 (srv03_sp1_rtm.050324-1447)
18kb.
Version Checking and File Installation Libraries24.03.2005
microsoft.build.conversion.v4.0.dll 4.0.30319.1 built by: RTMRel
66kb.
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD766
11.08.2012
microsoft.build.conversion.v3.5.resources (2).dl 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
24kb.
Microsoft.Build.Conversion.v3.5.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD248
12.04.2011
microsoft.build.conversion.v3.5.resources (3).dl 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
24kb.
Microsoft.Build.Conversion.v3.5.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD247
12.04.2011
microsoft.build.conversion.v3.5.resources.dll 3.5.30729.5420 built by: Win7SP1
24kb.
Microsoft.Build.Conversion.v3.5.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD248
12.04.2011
version (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
29kb.
Version Checking and File Installation Libraries14.07.2009
version (2).dll 6.1.7600.16385 (win7_rtm.090713-1255)
21kb.
Version Checking and File Installation Libraries14.07.2009
microsoft.build.conversion.v3.5 (2).dll 3.5.30729.4926 built by: NetFXw7
104kb.
Microsoft.Build.Conversion.v3.5.dll
Flavor=Retail
PrivateBuild: DDBLD145
11.06.2009
cunlockversioncontactsupport.ini
4kb.
12.06.2012
cunlockversiondlggeneralcontrolsbig.ini
1kb.
12.06.2012
cunlockversiondlggeneralcontrols.ini
1kb.
12.06.2012
cunlockversiondlg.ini
19kb.
12.06.2012
cunlockversiondlgtemplates.ini
12kb.
12.06.2012
cunlockversionmessagebox.ini
1kb.
12.06.2012
cunlockversionnagbox.ini
3kb.
12.06.2012
cunlockversionnreq.ini
1kb.
12.06.2012
cunlockversionofflinedlg.ini
13kb.
12.06.2012
cunlockversionphonedlg.ini
7kb.
12.06.2012
Send message