OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênqagent.dll

Thể loại: windows xp
Mô tả: Quarantine Agent Proxy
Kích thước tập tin: 147 Kb
Ngày tập tin: 14.04.2008 06:42
Tập tin phiên bản: 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852)
Nội bộ tên: QAgent.DLL
Tên file gốc: QAgent.DLL
Tên sản phẩm: Microsoft® Windows® Operating System
Sản phẩm phiên bản: 5.1.2600.5512
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt qagent.dll:


Sao chép tập tin qagent.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu qagent.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép qagent.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép qagent.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 qagent.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
qagent (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
qagent (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
qagentrt (2).dll 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850) 21.11.2010
qagentrt.dll 5.1.2600.5512 (xpsp.080413-0852) 14.04.2008
Send message