OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênqdvd.dll

Thể loại: Delphi 6
Mô tả: DirectShow DVD PlayBack Runtime.
Kích thước tập tin: 256.27 Kb
Ngày tập tin: 22.04.1999 12:28
Tập tin phiên bản: 6.01.05.0130
Nội bộ tên: Qdvd.dll
Tên file gốc: Qdvd.dll
Tên sản phẩm: DirectShow
Sản phẩm phiên bản: 6.01.05.0130
Tên công ty: Microsoft Corporation
Virus quét: của
Làm thế nào để cài đặt qdvd.dll:


Sao chép tập tin qdvd.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu qdvd.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép qdvd.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép qdvd.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 qdvd.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
qdvd (2).dll 6.6.7601.21847 (win7sp1_ldr.111025-1501)
503kb.
DirectShow DVD PlayBack Runtime.26.10.2011
qdvd (2).dll 6.05.01.0900
439kb.
Rutinas de tiempo de ejecuciуn de DirectShow para la reproducciуn de DVD.11.12.2002
qdvd (2).dll 6.05.01.0902
439kb.
Rutinas de tiempo de ejecuciуn de DirectShow para la reproducciуn de DVD.30.05.2003
qdvd (3).dll 6.6.7601.17713 (win7sp1_gdr.111025-1505)
358kb.
DirectShow DVD PlayBack Runtime.26.10.2011
qdvd (4).dll 6.6.7601.17713 (win7sp1_gdr.111025-1505)
358kb.
DirectShow DVD PlayBack Runtime.26.10.2011
qdvd (5).dll 6.6.7601.17713 (win7sp1_gdr.111025-1505)
503kb.
DirectShow DVD PlayBack Runtime.26.10.2011
qdvd (6).dll 6.6.7601.17713 (win7sp1_gdr.111025-1505)
503kb.
DirectShow DVD PlayBack Runtime.26.10.2011
qdvd.dll 6.05.2600.5512
377kb.
DirectShow DVD PlayBack Runtime.14.04.2008
qdvd.dll 6.05.3790.4928
461kb.
DirectShow DVD PlayBack Runtime.15.11.2011
qdvd.dll 6.6.7601.21847 (win7sp1_ldr.111025-1501)
358kb.
DirectShow DVD PlayBack Runtime.26.10.2011
qdvd.dll 6.6.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
358kb.
DirectShow DVD PlayBack Runtime.21.11.2010
qdvd.dll 6.6.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
503kb.
DirectShow DVD PlayBack Runtime.21.11.2010
qdvd.dll 6.00.02.0902
242kb.
DirectShow DVD PlayBack Runtime.02.09.1998
qdvd.dll 6.05.01.0904
460kb.
Rutinas de tiempo de ejecuciуn de DirectShow para la reproducciуn de DVD.09.07.2004
qdvd.dll 6.05.01.0900
436kb.
Rutinas de tiempo de ejecuciуn de DirectShow para la reproducciуn de DVD.11.12.2002
qdvd.dll 6.05.01.0902
436kb.
Rutinas de tiempo de ejecuciуn de DirectShow para la reproducciуn de DVD.30.05.2003
qdvd.dll 10.0.17134.1 (WinBuild.160101.0800)
373kb.
DirectShow DVD PlayBack Runtime.12.04.2018

qdvd:
wqdvd.dll 6.05.3790.4928
377kb.
DirectShow DVD PlayBack Runtime.15.11.2011
Send message