OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênqtcore4.dll

Thể loại: AccuWeather
Mô tả: C++ application development framework.
Kích thước tập tin: 2.17 Mb
Ngày tập tin: 01.02.2012 14:44
Tập tin phiên bản: 4.7.0.0
Tên file gốc: QtCore4.dll
Tên sản phẩm: Qt4
Tên công ty: Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt qtcore4.dll:


Sao chép tập tin qtcore4.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu qtcore4.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép qtcore4.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép qtcore4.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 qtcore4.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
qtcore4 (2).dll 4.6.2.0
2359kb.
C++ application development framework.29.11.2012
qtcore4.dll 4.5.2.0
2531kb.
C++ application development framework.22.02.2011
qtcore4.dll 4.7.4.0
2294kb.
C++ application development framework.09.02.2012
qtcore4.dll 4.6.3.0
2097kb.
C++ application development framework.20.07.2010
qtcore4.dll 4.7.3.0
2196kb.
C++ application development framework.25.06.2011
qtcore4.dll 4.5.3.0
2048kb.
C++ application development framework.05.06.2011
qtcore4.dll 4.7.1.0
2512kb.
C++ application development framework.03.11.2011
qtcore4.dll 4.7.1.0
2181kb.
C++ application development framework.26.04.2011
qtcore4.dll 4.7.1.0
2235kb.
C++ application development framework.01.11.2011
qtcore4.dll 4.8.2.0
2627kb.
C++ application development framework.08.10.2012
qtcore4.dll 4.6.2.0
915kb.
C++ application development framework.16.02.2010
qtcore4.dll 4.7.3.0
3011kb.
C++ application development framework.08.05.2011
qtcore4.dll 4.8.2.0
2506kb.
C++ application development framework.05.04.2020

qtcore:
qtcore_ad_4.dll 4.6.2.0
2699kb.
C++ application development framework.22.02.2011
Send message