OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênqtdbus4.dll

Thể loại: digi Kam
Mô tả: C++ application development framework.
Kích thước tập tin: 391 Kb
Ngày tập tin: 08.10.2012 12:52
Tập tin phiên bản: 4.8.2.0
Tên file gốc: QtDBus4.dll
Tên sản phẩm: Qt4
Tên công ty: Nokia Corporation and/or its subsidiary(-ies)
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt qtdbus4.dll:


Sao chép tập tin qtdbus4.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu qtdbus4.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép qtdbus4.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép qtdbus4.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 qtdbus4.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.


qtdbus:
strigiqtdbusclient.dll
130kb.
08.10.2012
Send message