OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênr4eed64a.dll

Thể loại: асус
Mô tả: Dolby PCEE4 COM DLL x64
Kích thước tập tin: 416.34 Kb
Ngày tập tin: 02.05.2011 16:27
Tập tin phiên bản: 7.2.7000.6
Nội bộ tên: EED64A.DLL
Tên file gốc: EED64A.DLL
Tên sản phẩm: Dolby PCEE4 COM DLL
Sản phẩm phiên bản: 7.2.7000.6
Tên công ty: Dolby Laboratories
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt r4eed64a.dll:


Sao chép tập tin r4eed64a.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu r4eed64a.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép r4eed64a.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép r4eed64a.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 r4eed64a.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
r4eed64a.dll 7.2.7000.5
416kb.
Dolby PCEE4 COM DLL x6407.03.2011
r4eed64a.dll 7.2.8000.13
423kb.
Dolby PCEE4 COM DLL x6417.05.2012
r4eed64a.dll 7.2.8000.17
437kb.
Dolby PCEE4 COM DLL x6429.11.2017

eed:
msfeeds.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
726kb.
Microsoft Feeds Manager17.05.2012
msfeedsbs.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
70kb.
Microsoft Feeds Background Sync17.05.2012
wmsfeeds.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
616kb.
Microsoft Feeds Manager17.05.2012
wmsfeedsbs.dll 8.00.6001.23345 (longhorn_ie8_ldr.120423-2015)
54kb.
Microsoft Feeds Background Sync17.05.2012
msfeeds (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
567kb.
Microsoft Feeds Manager27.07.2012
msfeeds.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
567kb.
Microsoft Feeds Manager27.07.2012
msfeedsbs (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
41kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs (3).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
54kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs (4).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
54kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeedsbs.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
41kb.
Microsoft Feeds Background Sync27.07.2012
msfeeds (2).dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
681kb.
Microsoft Feeds Manager27.07.2012
msfeeds.dll 9.00.8112.16421 (WIN7_IE9_RTM.110308-0330)
681kb.
Microsoft Feeds Manager27.07.2012
msfeeds (2).dll 8.00.7601.21976 (win7sp1_ldr.120419-1507)
719kb.
Microsoft Feeds Manager20.04.2012
msfeeds (3).dll 8.00.7601.17824 (win7sp1_gdr.120419-1508)
613kb.
Microsoft Feeds Manager20.04.2012
msfeeds (4).dll 8.00.7601.21976 (win7sp1_ldr.120419-1507)
613kb.
Microsoft Feeds Manager20.04.2012
msfeeds.dll 8.00.7601.17824 (win7sp1_gdr.120419-1508)
719kb.
Microsoft Feeds Manager20.04.2012
msfeeds.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
586kb.
Microsoft Feeds Manager21.11.2010
msfeedsbs.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
63kb.
Microsoft Feeds Background Sync21.11.2010
msfeeds.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
686kb.
Microsoft Feeds Manager21.11.2010
msfeedsbs.dll 8.00.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
81kb.
Microsoft Feeds Background Sync21.11.2010
Send message