OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênr4eeg32a.dll

Thể loại: ASUS K53SJ WIN7 64 V10.00
Mô tả: Dolby PCEE4 GFX APO x86
Kích thước tập tin: 59.84 Kb
Ngày tập tin: 07.03.2011 07:25
Tập tin phiên bản: 7.2.7000.5
Nội bộ tên: EEG32A.DLL
Tên file gốc: EEG32A.DLL
Tên sản phẩm: Dolby PCEE4 GFX APO
Sản phẩm phiên bản: 7.2.7000.5
Tên công ty: Dolby Laboratories
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt r4eeg32a.dll:


Sao chép tập tin r4eeg32a.dll thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu r4eeg32a.dll.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép r4eeg32a.dll vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép r4eeg32a.dll để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 r4eeg32a.dll và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
r4eeg32a.dll 7.2.7000.6
60kb.
Dolby PCEE4 GFX APO x8602.05.2011
r4eeg32a.dll 7.2.8000.13
60kb.
Dolby PCEE4 GFX APO x8617.05.2012

eeg:
eeg32a (2).dll 6.1.6001.33
61kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x8616.12.2009
eeg32h (2).dll 6.1.6001.33
61kb.
Dolby PCEE3 HDMI GFX APO x8616.12.2009
eeg64a (2).dll 6.1.6001.33
75kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x6416.12.2009
eeg64h (2).dll 6.1.6001.33
75kb.
Dolby PCEE3 HDMI GFX APO x6416.12.2009
rteeg32a.dll 6.1.6001.33
61kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x8615.12.2009
rteeg64a.dll 6.1.6001.33
75kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x6415.12.2009
eeg32a.dll 7.2.7000.6
60kb.
Dolby PCEE4 GFX APO x8602.05.2011
eeg64a.dll 7.2.7000.6
72kb.
Dolby PCEE4 GFX APO x6402.05.2011
r4eeg64a.dll 7.2.7000.5
72kb.
Dolby PCEE4 GFX APO x6407.03.2011
rteeg32a.dll 6.1.6001.33
63kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x8608.11.2010
rteeg64a.dll 6.1.6001.33
77kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x6408.11.2010
r4eeg64a.dll 7.2.7000.6
72kb.
Dolby PCEE4 GFX APO x6402.05.2011
r4eeg64a.dll 7.2.8000.13
73kb.
Dolby PCEE4 GFX APO x6417.05.2012
rteeg32a.dll 6.1.6001.29
58kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x8602.07.2009
rteeg64a.dll 6.1.6001.29
72kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x6402.07.2009
r4eeg64a.dll 7.2.8000.17
83kb.
Dolby PCEE4 GFX APO x6429.11.2017
rteeg64a.dll 6.1.6001.33
86kb.
Dolby PCEE3 GFX APO x6429.11.2017
Send message