OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênrepair.exe

Thể loại: World of Warcraft
Mô tả: Blizzard Repair Utility
Kích thước tập tin: 0.93 Mb
Ngày tập tin: 25.08.2009 15:38
Tập tin phiên bản: 3, 0, 0, 102
Nội bộ tên: Repair
Tên file gốc: Repair.exe
Tên sản phẩm: Blizzard Repair Utility
Sản phẩm phiên bản: 3, 0, 0, 102
Tên công ty: Blizzard Entertainment, Inc.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt repair.exe:


Sao chép tập tin repair.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu repair.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép repair.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép repair.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 repair.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Một phiên bản của tập tin này:
repairinst.exe 8.1.0.3020
462kb.
Kingsoft Install Application03.11.2011

repair:
netfxrepair.1025.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
NetFxRepair Satellite Resource Dll18.03.2010
netfxrepair.1028.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
NetFxRepair Satellite Resource Dll18.03.2010
netfxrepair.1029.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
NetFxRepair Satellite Resource Dll18.03.2010
netfxrepair.1030.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
Ressource-DII til NetFxRepair-satellit18.03.2010
netfxrepair.1031.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
NetFxRepair-Satellitenressourcen-DLL18.03.2010
netfxrepair.1032.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
9kb.
Dll АМБїЕ NetFxRepair Satellite18.03.2010
netfxrepair.1033.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
NetFxRepair Satellite Resource Dll18.03.2010
netfxrepair.1035.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
9kb.
NetFxRepair Satelliten resurssi-DLL18.03.2010
netfxrepair.1036.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
9kb.
NetFxRepair Satellite Resource Dll18.03.2010
netfxrepair.1037.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
NetFxRepair Satellite Resource Dll18.03.2010
netfxrepair.1038.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
NetFxRepair kiegйszнtQ erQforrбsainak dinamikus kцtйsq kуdtбra18.03.2010
netfxrepair.1040.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
DLL di risorse satelliti di NetFxRepair18.03.2010
netfxrepair.1041.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
NetFxRepair µ0Ж0й0¤0И0 к0Ѕ0ь0№0 Dll18.03.2010
netfxrepair.1042.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
NetFxRepair Satellite Resource Dll18.03.2010
netfxrepair.1043.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
NetFxRepair Satellite Resource Dll18.03.2010
netfxrepair.1044.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
Ressurs-DLL for NetFxRepair Satellite18.03.2010
netfxrepair.1045.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
Plik DLL zasobu satelickiego NetFxRepair18.03.2010
netfxrepair.1046.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
Dll de Recurso Satйlite do NetFxRepair18.03.2010
netfxrepair.1049.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
9kb.
A?>30B5;L=0O DLL-181;8>B5:0 @5AC@A>2 NetFxRepair18.03.2010
netfxrepair.1053.dll 10.0.30319.1 built by: RTMRel
8kb.
NetFxRepair Satellite Resource Dll18.03.2010
Send message