OriginalDLL.com
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0-9 khác
en | es | ru | ua | vi
tải lênrepairinst.exe

Thể loại: Kingsoft Office
Mô tả: Kingsoft Install Application
Kích thước tập tin: 461.9 Kb
Ngày tập tin: 03.11.2011 17:00
Tập tin phiên bản: 8.1.0.3020
Tên sản phẩm: Kingsoft Office
Sản phẩm phiên bản: 8.1.0.3020
Tên công ty: Kingsoft Corp. Ltd.
Virus quét:
Làm thế nào để cài đặt repairinst.exe:


Sao chép tập tin repairinst.exe thư mục cài đặt của chương trình được yêu cầu repairinst.exe.
Nếu điều đó không làm việc, bạn sẽ phải sao chép repairinst.exe vào thư mục hệ thống của bạn. Theo mặc định, đây là:
Windows 95/98/Me - C:\Windows\System
Windows NT/2000 - C:\WINNT\System32
Windows XP, Vista, 7 - C:\Windows\System32
Nếu bạn sử dụng một phiên bản 64-bit của Windows, bạn cũng nên sao chép repairinst.exe để C:\Windows\SysWOW64\
Tạo một bản sao lưu dự phòng của các tập tin ban đầu
Ghi đè lên bất kỳ tập tin hiện có
Khởi động lại máy tính của bạn.
Nếu vấn đề vẫn còn xảy ra, hãy thử những điều sau đây:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại regsvr32 repairinst.exe và nhấn Enter.

Nếu bạn không thể tìm thấy các cửa sổ thư mục hãy thử như sau:
Mở Windows Start menu và chọn "Run...".
Loại CMD và báo chí Enter (hoặc nếu bạn sử dụng Windows ME, loại COMMAND)
Loại %WINDIR% và báo chí Enter.

Send message